کربوفن

رزین قالب گیری سرد

پخت شونده با گاز کربن دی اکسید

آدرس کارخانه:

تهران، احمدآباد مستوفی، میدان پارسا، خیابان عصر انقلاب، مرکز پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

تلفن تماس:

09210806200           09055988150           09056057258

پست الکترونیکی:

carbophen.com@gmail.com