کربوفن

رزین قالب گیری سرد

پخت شونده با گاز کربن دی اکسید

گروه صنعتی کربوفن

پیشرو در رزین های ریخته گری و دوستدار محیط زیست

1- میکس
2- ماهیچه سازی
3- ذوب ریزی
4- تخلیه
pic1

کاهش قیمت تمام شده قطعات ریخته‌گری
سهولت در فرایند ماهیچه‌سازی و ریخته‌گری
عمل‌آوری بدون نیاز به حرارت‌دهی ماهیچه در کوره
بدون تولید گاز در فرآیند ریخته‌گری

pic2

عمل‌آوری با کربن دی اکسید و بدون نیاز به جزء دوم (مانند اسید)
امکان ریخته‌گری قطعات پیچیده (سهولت در تخلیه ماهیچه)
کیفیت و صافی سطح قطعه (بدون نیاز به ماشین‌کاری قطعه)
قابل استفاده در قالب‌گیری دستی و ماشینی

pic1

استحکام بالاتر ماهیچه نسبت به کاربوفن وارداتی
عدم کاهش استحکام ماهیچه با گذشت زمان
تامین پایدار و عدم وابستگی به واردات
قیمت مناسبتر نسبت به کاربوفن وارداتی